Kancelaria podatkowa


Przygotowanie strategii w ramach postępowania kontrolnego
Skuteczność działań podejmowanych przez naszych specjalistów uzależniona jest od nawiązania współpracy na możliwie najwcześniejszym etapie postępowania lub kontroli. Kompleksowa obsługa postępowań prowadzonych przez urzędy i izby skarbowe oraz urzędy kontroli skarbowej obejmuje:

  • ustalenie stanu faktycznego w sprawie w oparciu o zgromadzony dotychczas przez organ materiał dowodowy,
  • audyt przebiegu kontroli/postępowania pod kątem prawidłowości stosowanych przez organy procedur,
  • analizę zebranego w sprawie materiału dowodowego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego,
  • przedstawienie optymalizacji dalszych działań w powyższym zakresie.

Po udzieleniu pełnomocnictwa jednemu z naszych specjalistów/ekspertów, niezwłocznie podejmujemy wszelkie niezbędne działania procesowe w celu zabezpieczenia interesów Klienta. W sytuacji, gdy zachodzi potrzeba uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie, zgłaszamy stosowne wnioski dowodowe, a nasz pełnomocnik czynnie uczestniczy we wszelkich czynnościach prowadzonych przez urząd, dbając jednocześnie o prawidłowość ich przebiegu (przesłuchania strony, świadków czy oględziny).

Reprezentacja przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi
Postępowanie podatkowe jest skomplikowanym procesem, który wymaga znajomości procedur, terminów, praw i obowiązków przysługujących kontrolowanemu przedsiębiorcy. Błąd popełniony w toku tego postępowaniu może kosztować bardzo drogo zarówno w sensie dosłownym, jak i biorąc pod uwagę konsekwencje prawne.
Aby zaoszczędzić naszym Klientom stresu oferujemy pełną reprezentację przed właściwym organem skarbowym we wszystkich sprawach, w tym w sprawie zwrotu VAT dla firm działających w skali międzynarodowej. Polski system podatkowy jest zawiły i anachroniczny. Prawidłowe przeprowadzenie firmy przez postępowanie wymaga ogromnych pokładów fachowej wiedzy i doświadczenia. Nasi specjaliści posiadają wieloletnią praktykę w pracy w aparacie skarbowym i, dzięki swojemu doświadczeniu, bezpiecznie przeprowadzają naszych Klientów przez postępowanie skarbowe.
Z naszego doświadczenia wynika, że wiele spraw prowadzonych przez urzędy zawiera uchybienia i błędy formalne. Jednak, aby je wychwycić potrzeba perfekcyjnej znajomości przepisów prawa podatkowego i administracyjnego. Nasi specjaliści z dbałością o prawidłowość prowadzonych czynności zastępują naszych Klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Formułowanie pism procesowych
Postępowanie prowadzone przez urzędy skarbowe na każdym etapie wymaga składania wielu pism, wniosków i wyjaśnień. Sposób ich formułowania, znajomość procedury i terminów może zaważyć na wyniku postępowania.
Przygotowujemy dla naszych Klientów pisma procesowe na każdym etapie prowadzonego postępowania.

Reprezentacja w sprawach karnych skarbowych
Niejednokrotnie postępowania skarbowe oraz zaniedbania i błędy popełnione w toku kontroli zakończone są postawieniem przedsiębiorcy zarzutów. Tym samym sprawa z urzędów skarbowych przenosi się na salę sądową.
Reprezentujemy naszych Klientów przed sądem w sprawach karnoskarbowych na każdym etapie prowadzonej sprawy.

realizacja: ibif.pl created by: ibif.pl created by: ibif.pl created by: ibif.pl created by: ibif.pl